معرفی سامانه
مجموع مشارکت ثبت شده در فاز اول طرح جهاد مهربانی: ----
علامت فرهنگسرا فرهنگسرا علامت خانه فرهنگ خانه فرهنگ
علامت کتابخانه کتابخانه علامت نگارخانه نگارخانه
علامت موزه موزه علامت سینما سینما
پایگاه‌های جهاد مهربانی پایگاه‌های جهاد مهربانی در سطح شهر
تهیه شده در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات. فروردین ۹۵